เกี่ยวกับ

พระอาจารย์สุวัฒน์ สุวัทฒโน

พระอาจารย์สุวัฒน์ สุวัทฒโน (สุวัฒน์  พิทักษ์วงษ์)

ข้าราชการบำนาญ อดีตนายอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(อดีตข้าราชการพลเรือนดีเด่นเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒)

การศึกษา
ประกาศนียบัตร ปวช. วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๐๘
ธรรมศึกษาตรี ยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๐๗
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่น ๓๓ พ.ศ. ๒๕๒๓
นักเรียนนายอำเภอรุ่น ๓๔/๒๕๓๖ นักเรียนปกครองระดับสูงรุ่น ๓๗/๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทย
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

หน้าที่ราชการ 
๑ ธันวาคม ๒๕๐๙ พนักงานข้าวจัตวา กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖ มีนาคม ๒๕๒๐ ปลัดอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗    ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
๑ มกราคม ๒๕๓๘        ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอจังหาร จังหวัดรัอยเอ็ด
๑ กันยายน ๒๕๓๘      นายอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
๑ ธันวาคม ๒๕๓๙      นายอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐   นายอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒    นายอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๓๐ กันยายน ๒๕๔๔    เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จักรพรรดิมาลา, ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ผลงาน
๒๕๓๗  ก่อตั้งมูลนิธิกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ณ หน้าที่ว่าการกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
๒๕๓๘ ก่อตั้งมูลนิธิจังหารกาญจนาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด
สร้างแท่นพุทธานุสาวรีย์จังหาร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๕๔๐ ก่อตั้งมูลนิธิอำเภอท่าช้างกาญจนาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี
๒๕๔๑ ก่อตั้งมูลนิธิไทรงามประชานุเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร
สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕) ณ หน้าที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
๒๕๔๒-๔๔ ก่อตั้งกองทุนนิธิคนดีศรีบางระจัน, กองทุนนิธิหยาดน้ำใจนักปกครอง,
กองทุนนิธิช่วยเหลืออาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผลงานหลังเกษียณอายุราชการ 
หนังสือธรรมะ ชุดมนุษย์…เกิดมาทำไม? เล่ม ๑ ถึง ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๓) จัดตั้งห้องสมุดธรรมะประจำชุมชนทั่วประเทศ,
กองทุนนิธิชมรมเผยแพร่พระสัทธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
อาจารย์พิเศษ วิชาจริยธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
อาจารย์สอนฝึกปฏิบัติกรรมฐานกลุ่มปฏิบัติธรรมตามวัด สำนักปฏิบัติ โรงเรียนสถานศึกษาทั่วไปที่รับเชิญ
ปัจจุบัน -อุปสมบทจำพรรษา ณ อุทยานธรรมวิปัสสนามวกเหล็ก